Razvojni projekti i planovi

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/Strategija.png

Strateški razvojni program

Strategija razvoja Općine Ervenik za razdoblje 2022.-2027.

Strategija razvoja Općine Ervenik za razdoblje 2022. – 2027.


PREUZMI: Strateški razvojni program Općine Ervenik (pdf)

“U okviru provedbe podmjere 7.1 Općina Ervenik je pristupila izradi Strateškog razvojnog programa za razdoblje 2015. – 2020. godina kojim će se utvrditi razvojni ciljevi usmjereni prema društveno – gospodarskom razvoju Općine Ervenik, tj. vizija razvoja temeljena na stručnoj podlozi s krajnjim ciljem stvaranja uvjeta za razvoj infrastrukturnih sustava, energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim resursima i zaštita okoliša.”

ODLUKA o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Ervenik

Plan gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom Opcine Ervenik za period 2017. – 2020. godine

IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom OPĆINE ERVENIK za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi PGO za 2014.


Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2010. – 2017. godine

Osiguranje uvjeta za postupanje s komunalnim otpadom obveza je gradova i općina.  U skladu sa Zakonom o otpadu  (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)  a prema članku 7., Općina Ervenik donijela je Plan gospodarenja otpadom.

Projekti u Općini Ervenik - sažetak

Sukladno Odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja, objavljeno u „Službenom vjesniku“ Šibensko – kninske županije br. 10/07 i 9/11, te u skladu sa smjernicama Programa ukupnog razvoja (PUR) kao strateškog razvojnog dokumenta Općina Ervenik već duže vrijeme potiče aktivnosti vezane za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) i kongeneraciju CHP (Combined Heat and Power) s ciljem razvoja gospodarstva na svom području.

Zbog smanjenja štetnog utjecaja na okoliš proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora prioritetna je i strateška aktivnost koju podržava Europska unija.

1.VE KPA (Vjetroelektrana „Krš Pađene“), investitor C.E.M.P. društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj i izgradnju energetskih objekata i proizvodnju, Zagreb, Gavelina 2.

Lokacija projekta: Pađene, Općina Ervenik
Namjena: proizvodnja el. energije iz obnovljivih izvora
Nazivna snaga: 100 MW
Opis: Za Projekat su izrađene sve potrebne stručne studije, izdano PEO (prethodno energetsko odobrenje) i lokacijska dozvola s rokom važenja do 9. mj. 2013. god.
Faza: završna

2.Projekat VE Oton (Vjetroelektrana „Oton“), investitor NOVA ENERGIJA, poduzeće za proizvodnju i distribuciju električne energije, Miline 132c, Rogoznica.

Lokacija projekta: Pađene, Općine Ervenik

Namjena: proizvodnja el. energije iz obnovljivih izvora

Nazivna snaga: 26 MW

Opis: Provedi se javna rasprava zaključno sa 20.01.2013. god., a tvrtka APO d.o.o. Savska 41/IV 10000 Zagreb kao izrađivač Studije utjecaja na okoliš, održala je javno izlaganje Studije 09.01.2013. god. u prostorijama vijećnice Grada Knina pod stručnim rukovodstvom pročelnice Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, prof. dr. Sanja Slavice Matešić, te predstavnika Županijskog Zavoda za prostorno uređenje.

Faza: lokacijska dozvola

Javna rasprava – Prezentacija

3. HE Ervenik, investitor FOTONIKA – obnovljivi izvori energije d.o.o., Poslovni ured Zadar, N. Božidarevića 22.

Lokacija projekta: Ervenik, Općina Ervenik
Namjena: proizvodnja el. energije iz akumalacije vode rijeke „Zrmanje“
Nazivna snaga: 14,2 MW

Opis: Za projekat HE Ervenik u postupku je ishođenje posebnih uvjeta za zahvat koje izdaju Hrvatske vode i Ministarstvo kulture, kao prethodno pitanje pri izdavanju lokacijske dozvole. Vlada Republike Hrvatske zahvat je ocjenila prioritetnim i od nacionalnog interesa.

Faza: Lokacijska dozvola –  Dokumentacija

4. Obnovljivi izvori – energija sunca, solarni park

Stanje projekta: faza planiranja.

Pismo namjere: Stranica 1Stranica 2

Podaci o ostalim projektima gospodarske namjene koje potiče Općine Ervenik na svom području biti će uskoro dostupni i prezentirani na našoj mrežnoj stranici.

Program ukupnog razvoja (za Općinu Ervenik)

Program ukupnog razvoja grada Knina, te općina Biskupija, Ervenik, Kijevo i Kistanje (PUR) izrađen je na zahtjev i po narudžbi istih. Metodologija izrade programa usklađena je s napucima Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, te metodologijom čiji su autori: prof.dr.sc. Darko Tipurić, prof.dr.sc. Borna Bebek, prof.dr.sc. Zoran Kovačević, doc.dr.sc. Nikša Alfirević, dr.sc. Sanda Rašić, dr.sc. Mile Sadžak, mr.sc. Damir Skansi, mr.sc. Ivica Filipović, te Domagoj Hruška, mag.oec. Nositelj izrade je tvrtka Appono d.o.o., a autori projekta su: Mario Mandarić, mag. oec., Stipe Rakuljić, mag.oec., te Vedran Bašić, mag.oec..

Program je rađen tijekom prvog polugodišta 2008. godine.Izvori podataka o stanju resursa su službeni: državni, županijski i općinski. Kod komparacija su korišteni i neki izvori iz svijeta i EU.
Kod pojedinih cijena korišten je TISUP kao službeni izvor informacija o cijenama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Vrijednosti investicija u pojedinim modelima rezultat su projektantske prakse i mogu se koristiti kao orijentacija. Modeli koji su prezentirani u ovom programu predmet su konkretnih investicijskih programa ili analiza, prilagođenih jednostavnom pregledu s optimumom informacija za potencijalnog ulagatelja.

PUR Preuzimanje
Službeno glasilo
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/glasilo-m.jpg
Javni natječaji
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nazjecaji-m.jpg
Javna nabava
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/nabava-m.jpg
Zaželi za bolji Ervenik
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/zazeli-m.jpg
KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

Vama na usluzi

Adresa
Butiga 24,
22306 Ervenik
Telephone
+385 22 642 360
Email us
opcina.ervenik@gmail.com
https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić