Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća

15.03.2023. | 12:14by JUO Ervenik

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik (”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije, broj 04/06 i 10/09) i članka 34. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/21) sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan 24. 03. 2023. god. (petak) koja će se održati u Erveniku – prostorije vijećnice s početkom rada u 11.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

D n e v n i   r e d

1. Evidencija odaziva vijećnika, utvrđivanje kvoruma
2. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Ervenik
3. Aktualni sat
4. Donošenje:
a) Izvješća o Izvršenju proračuna i Godišnjeg obračuna proračuna Općine Ervenik za 2022. godinu
b) Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Ervenik za 2022. godinu
c) Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Ervenik za 2022.godinu
d) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Ervenik za 2022.godinu
e) Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik za 2022. godinu
f) Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općšine Ervenik za 2022. godinu

5. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik
6. Donošenje Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o nagradi za sklopljeni brak
7. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o visini naknade za opremu novorođenog djeteta
8. Razno

Predsjednik

Mirko Kovačević, prof.

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić