JAVNI POZIV za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od četiri ( 4 ) mjeseca u  Programu javnih radova- „Uredimo javni prostor“

14.05.2024. | 13:44by JUO Ervenik

I  Opis Programa, aktivnosti i poslovi koje će obavljati osobe uključene u javni rad:

 

Javnim radom u Općini Ervenik planira se zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada koji zbog prometne izoliranosti nisu konkurentni za zapošljavanje u drugim mjestima, te općenito poboljšanje života u lokalnoj zajednici kroz uređenje objekata i uređaja od javnog interesa za zajednicu.

Program“ Uredimo javni prostor“ , koji će se provoditi na području Općine Ervenik,  u sklopu Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, „Javni rad“,  obuhvaća poslove:

– sječa granja i samoniklog raslinja uz prometnice,

– sakupljanje raznog otpada, lišća i porušenih stabala te spaljivanje

– košnja trave na mjesnim grobljima (ukupno 19) grabljenje zelenih površina

– nasipanje , poravnavanje i planiranje zemlje i tucanika,

– uređivanje mjesnih kupališta i šetnica uz rijeku Zrmanju i osiguravanje prohodnosti šetnica

– u vrijeme održavanja proslave svetkovina, radnici će uređivati mjesta održavanja prije i nakon

proslave, sitne popravke na objektima kulturne, vjerske i sportske namjene

– te drugi radovi sukladno aktivnostima iz Programa

II Naziv radnog mjesta: Radnik na održavanju

 

III Broj osoba koje će se uključiti u javni rad: 8 ( osam )

 

IV Vremenski period u kojem će osoba biti uključena u javni rad na području Općine Ervenik:

  • 4 (četiri mjeseca na puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

V Opći uvjeti za prijem, sukladno Zakonu o radu su:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

VI Posebni uvjeti za prijem i ciljane skupine:

Ciljane skupine nezaposlenih osoba su:

1.Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u evidenciju:

-roditelji s 4 i više malodobne djece,
-roditelji djece s teškoćama u razvoju,
– roditelji djece oboljele od malignih bolesti,
-roditelji udovci ili roditelji bez upisanog drugog roditelja
-osobe s invaliditetom,
-žrtve trgovanja ljudima,
-žrtve obiteljskog nasilja,
-azilant i stranac pod supsidijarnom odnosno privremenom zaštitom kao  i članovi njegove obitelji,
-liječeni ovisnici o drogama,
– povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
-osobe uključene u probaciju,
-pripadnici romske nacionalne manjine,
-beskućnici/e,
-hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva

-hrvatski branitelji, djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.

2.korisnici zajamčene minimalne naknade  sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi, prijavljeni u Evidenciju.

3. osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca

Informacije o uvjetima prijave na natječaj i ciljanim skupinama se mogu provjeriti kod djelatnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te pronaći na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje http://mjere.hr/mjere/javni-rad/.

VII Dokumentacija uz prijavu:

Uz prijavni obrazac se dostavlja slijedeća dokumentacija:
– presliku osobne  iskaznice
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe /diplome)

Radno iskustvo za tražene poslove nije potrebno, potrebna je prijava na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni poziv

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Općine Ervenik, Butiga 24, 22306 Ervenik.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati !

IX Ostalo

Prije konačnog odabira Općina Ervenik će od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatražiti provjeru koji od prijavljenih kandidata ispunjavaju uvjete ciljne skupine postavljene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom  zavodu  za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Općine Ervenik  i na službenim stranicama Općine Ervenik:  www.ervenik.hr
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Burza, dipl.oec.

 

OGLAS – BURZA RADA

Javni poziv JR2024.

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić