JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNIH SKUPINA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI RUKU PODRŠKE“

06.05.2024. | 07:30by JUO Ervenik

Na temelju šeste Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32, od 28. ožujka 2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodnog broja SF.3.4.11.01.0560, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“  Zaželi – prevencija institucionalizacije, te čl. 47. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 1/21), načelnik Općine Ervenik raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNIH SKUPINA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI RUKU PODRŠKE“

SF.3.4.11.01.0560

 

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih pripadnika ciljnih skupina na teritoriji Općine Ervenik, Općine Kistanje i Grada Knina o mogućnosti sudjelovanja u provedbi projekta „Zaželi ruku podrške“ koji provodi Općina Ervenik, te prikupljanja podataka i stvaranja popisa pripadnika ciljnih skupina kojima će se pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Na Javni poziv se mogu prijaviti pripadnici sljedećih ciljnih skupina:

 1. Osobe starije od 65 godina koje živi u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i čiji mjesečni prihodi ne prelaze navedene iznose:

 

 • Samačko kućanstvo čiji mjesečni prihodi kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta,

 

 • Dvočlano kućanstvo čiji mjesečni prihodi kućanstva ne prelaze iznos od 200 % od prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta,

 

 • Višečlano kućanstvo čiji mjesečni prihodi kućanstva ne prelazi iznos od 300 % od prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.

koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

 1. Odrasle osobe s invaliditetom

 

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Pripadnici ciljnih skupina po ovom Javnom pozivu ostvaruju pravo na pružanje usluge i potpore koja uključuje:

 • organiziranje prehrane,
 • obavljanje kućanskih poslova,
 • održavanje osobne higijene
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Također je predviđena podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

 

ROKOVI I NAČIN PRIJAVE:

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od dana objave poziva 06.05.2024. godine do popunjenosti ( 102 pripadnika ciljne skupine), s tim da je Javni poziv trajno otvoren za vrijeme trajanja projekta „Zaželi ruku podrške“, kako bi se tijekom provedbe prijavitelji mogli naknadno uključivati u projekt, ako se za to ukaže mogućnost.

Obrazac za prijavu može se preuzeti u prostorijama Općine Ervenik na adresi Butiga 24, 22 306 Ervenik ili na web stranici Općine Ervenik www.ervenik.hr.

      POPIS DOKUMENATA KOJE JE POTREBNO DOSTAVITI:

ZA OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:

 1. Preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka (u slučaju dvočlanog ili višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti za sve članove kućanstva)
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o članovima zajedničkog kućanstva (može se preuzeti u prostorijama Općine Ervenik ili na web stranici Općine ervenik.hr)
 4. Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za uključivanje u projekt
 5. Izjava suglasnosti o korištenju i obradi osobnih podataka u svrhu provedbe ovog projekta te o ishodovanju Potvrde o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave (može se preuzeti u prostorijama Općine Ervenik ili na web stranici Općine ervenik.hr).

 

ZA ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:

 1. Preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o članovima zajedničkog kućanstva (može se preuzeti u prostorijama Općine Ervenik ili na web stranici Općine ervenik.hr)
 4. Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za uključivanje u projekt
 5. Izjava suglasnosti o korištenju i obradi osobnih podataka u svrhu provedbe ovog projekta te o ishodovanju Potvrde o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave (može se preuzeti u prostorijama Općine Ervenik ili na web stranici Općine ervenik.hr).

Obrazac za prijavu na Javni poziv za iskaz interesa sa pripadajućom dokumentacijom može se dostaviti osobno ili poštom na adresu: Općina Ervenik, Butiga 24, 22 306 Ervenik ili na e-mail adresu opcina.ervenik@gmail.com.

 U slučaju potrebe za dostavom dodatnih informacija, možete se javiti na tel. 022/642-360 ili na e-mail opcina.ervenik@gmail.com.

OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Burza, dipl. oec.

Prilog:

JAVNI POZIV KORISNICI

IZJAVA SUGLASNOSTI

Izjava-o-clanovima-zajednickog-kucanstva-pdf

Obrazac-za-iskaz-interesa

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić