6. sjednica Općinskog vijeća Općine Ervenik

25.03.2022. | 12:17by JUO Ervenik

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  (”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije,  broj 04/06 i 10/09) i članka 34. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/21) sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan 24. 03. 2022. god.  (četvrtak) koja će se održati u Erveniku – prostorije vijećnice s početkom rada u 11.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

D n e v n i   r e d

 1. Evidencija odaziva vijećnika, utvrđivanje kvoruma
 2. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća
 3. Izvršenje Proračuna Općine Ervenik za 2021. godinu
 4. Izvršenje Plana razvojnih programa Proračuna Općine Ervenik za 2021. godinu
 5. Izvršenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Ervenik  za 2021. godinu
 6. Izvršenje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Ervenik za 2021. godinu
 7. Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Ervenik za 2021. godinu
 8. Izvršenje Programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Ervenik za 2021. godinu
 9. Izvršenje Programa javnih potreba u vatrogastvu i protupožarnoj zaštiti Općine Ervenik za 2021. godinu
 10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Ervenik za financiranje političkih stranaka i članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača za 2022.godine
 11. Rasprava o komunalnoj naknadi i cijeni dopreme pitke vode stanovnicima Općine
 12. Izvještaj i rasprava o naplati komunalnih davanja za projekt VE Krš Pađene
 13. Razno

Predsjednik
Mirko Kovačević, prof.

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić