16. sjednica Općinskog vijeća Općine Ervenik

15.03.2024. | 22:11by JUO Ervenik

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik  (”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije,  broj 04/06 i 10/09) i članka 34. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/21) sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik  za dan 22.03. 2024. god.  (petak) koja će se održati u Erveniku – prostorije vijećnice s početkom rada u 11.00 h.

Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći

D n e v n i   r e d

  1. Evidencija odaziva vijećnika, utvrđivanje kvoruma
  2. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Ervenik
  3. Aktualni sat
  4. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice Butiga u naselju Ervenik, Općina Ervenik
  5. Prijedlog odluke o nabavci autocisterne s ovlaštenjem za potpisivanje ugovora
  6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u mjestu Radučić, oznake k.č.z. 3705/3 zk. ul. 62 k.o Radučić
  7. Prijedlog odluke o koeficijentima složenosti poslova za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik
  8. Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika
  9. Prijedlog kandidata za imenovanje mrtvozornika
  10. Razno

Predsjednik
Mirko Kovačević, prof.

https://www.ervenik.hr/wp-content/uploads/2022/11/grb.png
Općina Ervenik zauzima površinu od 212,28 km2, što čini 7,1% teritorija Županije.
Općina Ervenik obuhvaća 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro polje, Oton, Pađene i Radučić