Sastav Općinskog vijeća Općine Ervenik 2017. – 2021.

Red. br. Ime i prezime Stranka
1 MIRKO KOVAČEVIĆ SDSS
2 JELENA PUAČA SDSS
3 NIKOLA VUJNOVIĆ SDSS
4 LJUBOMIR SUBOTIĆ SDSS
5 TANJA BATAS SDSS
6 DRAGANA BALAĆ SDSS
7 LAZAR KARNA SDSS
8 SLAVKO SAMARDŽIJA SDSS
9 SANDRO KANAZIR SDSS
10 DUŠANKA TRIVIĆ SDSS
11 MIRKO BABIĆ Grupa birača

 

Sastav Općinskog vijeća Općine Ervenik 2013. – 2017.

Red. br. Ime i prezime Mjesto Stranka
1 Vujanić Mirko Ervenik SDSS
2 Željko Arambašić Mokro polje SDSS
3 Anja Šimpraga Radučić SDSS
4 Čedomir Ilić Pađene SDSS
5 Stanislav Radić Mokro polje SDSS
6 Mirko Babić Mokro Polje SDSS
7 Lazar Karna Oton SDSS
8 Nikola Vujnović Oton SDSS
9 Ljubomir Subotić Ervenik Grupa birača
10 Milorad Ilić Pađene Grupa birača
11 Petar Šimpraga Radučić Grupa birača

 

Nadležnosti vijeća
U okviru samoupravnog djelokruga Općine, Općinsko vijeće:

1. donosi Statuta Općine,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga:
– o stjecanju o otuđivanju nekretnina u v1asništvu Općine,
– o općinskim porezima, pristojbama i drugim prihodima od interesa za Općinu,
– o proračunu i godišnjem obračunu proračuna Općine,
– o izvršenju proračuna, tj. uvjetima načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima Općine,
– o odgovarajućim urbanističkim planovima
– o načinu korištenja javnih i sličnih površina
– o raspisivanju referenduma
3. bira i razrješuje predsjednika vijeća i njegova zamjenika
4. osniva i bira članove radnih tijela vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe nositelje odgovarajućih dužnosti određene zakonom i ovim statutom
5. uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih upravnih tijela i s1užbi
6. odlučuje o osnovama za utvrđivanje plaća djelatnika tijela općine i njenih službi, te naknadama vijećnicima i radnim tijelima vijeća
7. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od svog interesa
8. odlučuje o pristupanju Općine odgovarajućim udruženjima,
9. odlučuje o uspostavljanju prijateljskih odnosa Općine s drugim općinama,
10. od1učuje o pokroviteljstvu koje prihvaća Općinsko vijeće,
11. dodjeljuje priznanja Općine,
12. donosi poslovnik o svom radu,
13. odlučuje o ostalim pitanjima iz svog samoupravnog djelokruga.

O donošenju Statuta Općine Ervenik, proračuna, godišnjeg obračuna, poslovnika Općinskog vijeća, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.— Iz Statuta Općine Ervenik