Proračun Općine Ervenik za 2021. godinu

Proračun Općine Ervenik za 2021. godinu

VODIČ ZA GRAĐANE – Proračun Općine Ervenik za 2021.

Plan razvojnih programa Općine Ervenik za 2021. godinu

ODLUKA  o izvršenju Proračuna Općine Ervenik za 2021. godinu

PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Ervenik za 2021.godinu

PROGRAM građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ervenik za 2021. godinu

Program javnih potreba – HGSS za 2021. godinu

Program socijalne pomoći za 2021.

PROGRAM javnih potreba u vatrogastvu Općine Ervenik u 2021.g.

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2021.godini