Proračun Općine Ervenik za 2019. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Ervenik za 2019. godinu

Program javnih potpora u vatrogastvu za 2019. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

REBALANS PRORAČUNA I. 2019. Općine Ervenik

REBALANS PRORAČUNA II. 2019. Općine Ervenik

Izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2019. Ervenik