Proračun Općine Ervenik za 2019. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Općine Ervenik za 2019. godinu

Program javnih potpora u vatrogastvu za 2019. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

REBALANS PRORAČUNA I. 2019. Općine Ervenik

REBALANS PRORAČUNA II. 2019. Općine Ervenik

REBALANS PRORAČUNA III. 2019. Općine Ervenik

Izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2019. Ervenik