Objave : rujan 2014

3 Items

Asfaltiranje ceste u Erveniku

by Jedinstveni upravni odjel

U okviru Programa održavanja nerazvrstanih cesta za 2014. godinu na području Općine Ervenik uz pomoć resornog Ministarstva, djelatnici poduzeća „Ceste Šibenik“ d.o.o. uspješno su završili radove na modernizaciji dionice puta cca 1,65 km u Erveniku, uža lokacija zaseoci: Kovačevići – Končarevići. Netom asfaltirana prometnica velik je doprinos ukupnom razvoju Općine Ervenik, napose prometne infrastrukture, te […]

Najava 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Ervenik

by Jedinstveni upravni odjel

Temeljem članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ervenik ”Službeni vjesnik” Šibensko-kninske županije br. 04/06 i 10/09 sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Ervenik za dan 12. 09. 2014. god. (petak) koja će se održati u prostorijama vijećnice MO u Pađenima s početkom rada u 10.00 h. Za sjednicu Vijeća predlaže se slijedeći  Dnevni red   […]

Skip to content